Visie / missie

De Springstok is een school voor talentontwikkeling. ‘Ruimte voor talent’ is de missie van De Springstok, maar geldt ook voor de hele brede school. 

Talentontwikkeling
Dat vertaalt zich in het leerstofaanbod, het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkrachten en in de zorg en begeleiding. We zetten alle kinderen in hun kracht, versterken hun talenten op welk gebied dan ook en geven extra ondersteuning op de gebieden waarop een kind die nodig heeft. Talentontwikkeling zit in de grondhouding van de leerkrachten, komt terug in thema's en bij de naschoolse activiteiten.

 
Portfoliomappen en -gesprekken

We zetten als school daarnaast elementen van Natuurlijk Leren in. We hebben gekozen voor die elementen die goed aansluiten bij onze visie op talentontwikkeling:
-Het werken met portfoliomappen, waarin we de kinderen volgen, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied.
-Het voeren van portfoliogesprekken. Elke leerkracht gaat minstens twee keer per jaar individueel in gesprek met alle kinderen, vooafgaand aan de oudergesprekken. Het kind is ook twee keer per jaar aanwezig bij de 10-minutengesprekken. Dit past bij onze visie: ‘we praten niet over, maar met de kinderen’.

-Ook worden er in de groepen 3 t/m 5 en 6 t/m 8 een keer per week (creatieve) clubs georganiseerd, door leerkrachten en externen (bijvoorbeeld een dansdocent). De kinderen kunnen zich inschrijven voor deze clubs en volgen deze gedurende een periode van zes tot acht weken. Zo ontwikkelen de kinderen hun talenten nog verder of ontdekken ze tijdens een club nieuwe talenten. 

21e eeuwse vaardigheden

Uiteraard spelen ook de zogenaamde '21st Century Skills' een essentiële rol op De Springstok: we willen onze leerlingen opvoeden tot kritisch, maar ook creatief denkende mensen. We zetten onder andere in op de vaardigheden discussiëren en debatteren, maar ook op samenwerken, presenteren en onderzoekend leren. We willen de kinderen door onderzoeksvragen bewust maken van de wereld om hen heen. Niet alleen in onze Plusgroep, ‘De Ruimte’ (waar de onderzoeksvragen een centrale rol spelen), maar ook in de klassen als onderdeel van ons aanbod in wetenschap & technologie.