Aanbod

Op De Springstok gaat er uiteraard veel aandacht naar de 'basisvakken': taal en rekenen. Maar ook de andere vakgebieden komen ruimschoots aan bod. We werken voor alle vakken met moderne methodes, die passen bij onze moderne manier van lesgeven.
Groepen 1/2
In de kleutergroepen wordt gewerkt met de methode Kleuterplein, waarbij actief en ontdekkend leren de kern is. Kleuters leren door actief betrokken te zijn bij mensen, materialen, gebeurtenissen en ideeën. Leerkrachten ondersteunen het actief leren. Zij bieden kinderen een uitdagende leeromgeving, helpen hen hun spel uit te breiden, praten met de kinderen over wat ze aan het doen zijn en helpen hen om problemen zelf op te lossen. We besteden ook veel aandacht aan beginnende gecijferdheid en geletterdheid om de kleuters goed voor te bereiden op de overstap naar groep 3.

 

Drie instructiegroepen
Alle leerkrachten op De Springstok zijn bekwaam in het geven van onderwijs aan drie instructiegroepen: voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben (verlengde instructie), de leerlingen die met reguliere instructie goed zelfstandig aan het werk kunnen en de kinderen die extra uitdaging kunnen gebruiken op een vakgebied.

De onderwijsbehoeften van alle kinderen worden vastgelegd in een groepsplan, dat elk half jaar wordt geëvalueerd en zo nodig wordt bijgesteld. 


Techniek en cultuureducatie

In de ochtend is er aandacht voor vakken als rekenen, taal (Engels vanaf groep 7), schrijven en (technisch en begrijpend) lezen. In de middag staan wereldoriëntatie (aardijkskunde, geschiedenis en natuur) en beeldende vorming op het programma. Een techniekcoördinator zorgt ervoor dat ook lessen in wetenschap en technologie op een goede manier worden aangeboden.

 

In het kader van brede talentontwikkeling vinden we ook cultuureducatie een belangrijk onderdeel van ons aanbod. We werken samen met verschillende instellingen binnen Amsterdam, zoals musea, het Concertgebouw, maar ook Muziekschool Amsterdam en de Amsterdamse JeugdteJAtersschool. De cultuurcoördinator organiseert verder verschillende projecten, zoals een Dansdag, waarbij professionele dansdocenten met de leerlingen in één dag een dansvoorstelling voorbereiden en deze opvoeren voor ouders.

 

Extra ondersteuning en uitdaging

Voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften is er op De Springstok 'De Regenbooggroep'. In deze groep krijgen kinderen de kans om hun kwaliteiten tot een optimaal niveau te ontwikkelen, in een kleine groep en in een rustige omgeving. De ondersteuning in de Regenbooggroep is zowel mogelijk op cognitief gebied (bijvoorbeeld taal of rekenen), als op sociaal-emotioneel gebied (gedrag of werkhouding). De kinderen worden een of meerdere ochtenden begeleid door een gespecialiseerde leerkracht en/of een leerkrachtondersteuner.

 

Naast de Regenbooggroep hebben we ook een extra plek voor meer- en hoogbegaafde leerlingen: ‘De Ruimte’. Deze groep komt één keer per week samen en wordt begeleid door een leerkracht die zich heeft  gespecialiseerd  in meer- en hoogbegaafdheid. In de Ruimte stimuleren we een onderzoekende houding bij kinderen en het aangaan van uitdaging. De kinderen stellen onderzoeksvragen en verdiepen zich in deze vragen. Ze werken aan projecten en krijgen opdrachten mee voor in de klas.