Leerlingenraad

Wat doet de leerlingenraad ?

Veel kinderen kunnen wel iets kunnen bedenken waarin de school nog verbeteren kan. En hoe maak je jouw ideeën bekend? En hoe vergroot je de kans dat die ideeën ook worden uitgevoerd? De leerlingenraad kan meedenken met de leerkrachten en zal aan de slag gaan met de ideeën die ze binnenkrijgen van andere leerlingen. Met een groep sta je sterker dan alleen. Deze raad kan zich ook bezighouden met het meedenken over de organisatie van allerlei activiteiten, zoals de kerstviering en het eindfeest.

Hoe werkt de leerlingenraad ?

Deze groep komt eens in de twee weken bij elkaar om te vergaderen onder schooltijd. De leerlingenraad kijkt welke punten besproken kunnen worden. Deze komen dan op de agenda. Het managementteam krijgt deze agenda ter inzage en geeft door wat er wel en niet behandeld kan worden. Er wordt een schriftelijk verslag gemaakt van elk overleg. Bij het gesprek is altijd een managementteam lid aanwezig.

 

Belangrijke uitgangspunten zijn :

  • de leerlingen een volwaardige inbreng geven in het schoolgebeuren
  • de leerlingen inspraak geven
  • de leerlingen democratie laten ervaren
  • de leerlingen laten meedenken over wat haalbaar en realistisch is
  • de leerlingen zich meer betrokken laten voelen bij het reilen en zeilen van de school 

Zaken waarover de leerlingen kunnen meedenken :

  • het gebruik en de inrichting van de school en het schoolplein
  • verantwoording voor een deel van de website
  • bevindingen bij het gebruik van lesmethoden
  • allerhande activiteiten die in of buiten de les passen
  • regels op school 

En nu concreet…

In deze leerlingenraad wordt een voorzitter en een notulist gekozen. De notulist schrijft alles op wat er besproken wordt. Een week voor de vergadering verzamelen deze leden in de klas de vragen en ideeën die in de klas/school naar voren komen. Deze worden ingeleverd bij de voorzitter. Hij/zij maakt een agenda voor de vergadering. Het managementteam laat weten of alle punten van de agenda behandeld worden. Tijdens de vergadering schrijft de notulist op wat er besproken is en wat er afgesproken wordt. Ná de vergadering gaan alle leden in hun eigen klas verslag uitbrengen van wat er besproken is.

 

De notulist zorgt ervoor dat de notulen binnen een week naar het managementteam gestuurd worden.