Visie en missie

De Springstok

Denken, doen en ontdekken is het motto van onze school.

Talentontwikkeling
Dat vertaalt zich in het leerstofaanbod, het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkrachten en in de zorg en begeleiding. We zetten alle kinderen in hun kracht, versterken hun talenten op welk gebied dan ook en geven extra ondersteuning op de gebieden waarop een kind die nodig heeft. Talentontwikkeling zit in de grondhouding van de leerkrachten, komt terug in (schoolbrede) thema's en bij de naschoolse activiteiten.

 
Clubs

In de groepen 4 t/m 8 wordt één keer per week een creatieve club georganiseerd, door leerkrachten en externen (bijvoorbeeld een dansdocent). De leerlingen kunnen zich op persoonlijke titel inschrijven voor deze clubs en volgen deze gedurende een periode van zes tot acht weken. Zo ontwikkelen de kinderen hun talenten nog verder of ontdekken ze tijdens een club nieuwe talenten. 

21e eeuwse vaardigheden

Uiteraard spelen ook de zogenaamde '21st Century Skills' een essentiële rol op De Springstok. We willen onze leerlingen opvoeden tot kritisch, maar ook creatief, denkende mensen en zetten onder andere in op de vaardigheden discussiëren en debatteren, maar ook op samenwerken, presenteren en onderzoekend leren.

We willen de leerlingen door het opstellen van onderzoeksvragen bewust maken van de wereld om hen heen. Niet alleen in onze Plusgroep, ‘De Ruimte’ (waar de onderzoeksvragen een centrale rol spelen), maar ook in de klassen, gewoon als onderdeel van ons aanbod in wetenschap & technologie.