Medezeggenschapsraad (MR)

Als u wilt meepraten en meebeslissen over de school, kunt u het beste plaatsnemen in de medezeggenschapsraad (MR). Ook onze school heeft vanzelfsprekend een MR. De taken en bevoegdheden zijn omschreven in het reglement van de MR. 

 

Vergaderingen
De MR bestaat uit vier personen: twee vertegenwoordigers van de ouders en twee vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel. U kunt zich verkiesbaar stellen voor de MR volgens de procedure vastgelegd in het reglement van de MR. De MR overlegt onder andere met de directie en het bevoegd gezag over belangrijke schoolzaken als de besteding van de gelden en beleidszaken aangaande het onderwijs (onder andere de schoolgids en het schoolplan).
De MR vergadert minimaal vier maal per schooljaar. De vergaderingen zijn openbaar. 

 

Samenstelling MR

Naam Geleding
Kylie Martin Ouder
Rabia Badoella Ouder
Sylvia Louwris

Personeel

Andrea Joosen

Personeel

 

Heeft u vragen voor de MR? Dan kunt u een mail sturen naar s.louwris@despringstok.nl