Medezeggenschapsraad (MR)

Als u wilt meepraten en meebeslissen over de school, is er de mogelijkheid om plaats te nemen in onze medezeggenschapsraad (MR). De taken en bevoegdheden zijn omschreven in het reglement van de MR. 

 

Vergaderingen en leden:
De MR bestaat uit vier personen: twee vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en twee vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel (personeelsgeleding). De MR overlegt onder andere met de directie en het bevoegd gezag over belangrijke schoolzaken als de besteding van de gelden en de uitvoering van bestaand beleid.

 

Daarnaast heeft de MR een adviserende rol aangaande nieuwe beleid en de vaststelling van de schoolgids, jaarlijkse ouderbijdrage en schoolplan. De MR vergadert minimaal vier maal per schooljaar. De vergaderingen zijn openbaar. 

 

Samenstelling MR

Naam Geleding
Kylie Martin Ouder
Rabia Badoella Ouder
Sylvia Louwris

Personeel

Andrea Joosen

Personeel

 

Heeft u vragen voor de MR, wilt u de notulen inzien of wilt u aanwezig zijn bij een MR vergadering? Dan kunt u een mail sturen naar s.louwris@despringstok.nl

 

In de agenda kunt u zien wanneer de MR vergadert en welke onderwerpen er in ieder geval besproken zullen worden.