Disclaimer

Hieronder vindt u het webprotocol zoals dat gehanteerd wordt door de school. Dit protocol is goedgekeurd door de leerkrachten, de medezeggenschapsraad en de ouderraad van de school. Het webprotocol is onlosmakelijk verbonden met de disclaimer.

 

 

Doelstelling van de website:

Met onze website willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daarnaar op internet op zoek is. Deze informatie bestaat uit een beschrijving van de identiteit van de school, de wijze van omgang met en zienswijze op kinderen, de beschrijving van leergebieden en lesstof, de activiteiten die de school ontplooit, enz. We richten ons hierbij zowel op degenen die de school reeds bezoeken, als op hen wiens belangstelling voor onze school hierdoor gewekt zou kunnen worden. Op onze website is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en rond de school. Bovendien wordt ook de nieuwsbrief van de school op de site gepubliceerd.

 

Verantwoording:

De website is voor een groot gedeelte opgebouwd uit informatie uit de schoolgids, het informatieboekje en de jaarkalender van de school. Hierdoor is een bepaalde zekerheid verkregen, dat de meest relevante informatie is goedgekeurd door de geledingen van de school. Aanvullende informatie en foto's worden geplaatst n.a.v. activiteiten in en buiten school. De groepssites worden onderhouden door de groepsleerkracht. Het algemene gedeelte (de site) wordt onderhouden door de webmaster van de school. Onder haar verantwoordelijkheid wordt regelmatig de meest recente informatie op de website geplaatst.

 

Werkwijze:

Leerkrachten, leerlingen of ouders die materiaal op de website willen plaatsen, kunnen dit inleveren bij de webmaster.

 

Privacy:

Natuurlijk willen we de privacy van elke betrokkene bij onze school waarborgen. Voor aanvang van het nieuwe schooljaar ontvangen de ouders van de school een e-mail waarin melding gemaakt wordt van het bestaan van onze website en het feit dat daarop werkstukjes en foto’s van kinderen geplaatst. Wij vragen de ouders eenmalig (bij het intake gesprek) schriftelijk toestemming voor publicatie op de schoolwebsite en Facebookpagina van werk, gemaakt door hun kinderen en/of foto's met daarop hun kinderen. De ouders kunnen deze instemming ook weer schriftelijk intrekken De webmaster verzamelt de namen van de ouders die geen toestemming hebben verleend en plaatst deze op een lijst. Deze lijst wordt telkens geraadpleegd als er werkjes en/of foto's geplaatst worden. Werkjes en/of foto’s van deze kinderen worden dan niet op internet gepubliceerd. Ouders kunnen hun bezwaar uiteraard ook weer intrekken. Bij publicatie van werkjes en/of foto’s worden geen achternamen van de kinderen vermeld. Bij publicatie van informatie zal strikt persoonlijke informatie worden weggelaten. Adresgegevens van hen die bij de school zijn betrokken, zullen in principe niet op internet gepubliceerd worden. Slechts met toestemming van betrokkene wordt nadere informatie gepubliceerd. Verder kan elke betrokkene bezwaar maken tegen publicatie van informatie en/of foto’s op de website waar hij/zij bij betrokken is door deze bezwaren via e-mail en/of schriftelijk bekend te maken aan de school. De webbeheerder zal deze informatie, of foto’s dan van de website verwijderen.

Meld de kwetsbaarheide voordat u dit aan de buitenwereld kenbaar maakt. Zo kan De Springstok eerst maatregelen treffen. Dit heet Responsible Disclosure.